"
Park uspomena
Kopaitić Battagliarini
Mauzolej spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Ivan Rendić, 1894.

Na povišenoj piramidalnoj bazi dvokrakog stepeništa, iznad kripte, smješten je objekt mauzoleja, kvadratnog tlocrta te naglašenog pročelja sa stupovima koji počivaju na visokim profiliranim bazama.

Kapiteli su im ukrašeni vitičastim uklesima zapunjeni olovom, naglašeni arhitrav uokviruje tordirano „uže“ i završetak u obliku listova djeteline. Sam kubus mauzoleja nadvisuje ulazni portal još jednim arhitravom trokutastog oblika s manjim bočnim stupovima i površine obrađene višebojnim mozaikom s krugovima u čijem su središtu istokraki križevi. Bočna su pročelja puno ziđe s reljefom Davidove zvijezde u duplom krugu.

Unutrašnjost je oštećena i devastirana. Svod i kupola su kameni te su na njima vidljivi tragovi bojanja. Niska metalna profilirana vrata su oštećena, a kripta je u vrlo lošem stanju. U suradnji s Gradom Rijeka izrađen je izvedbeni projekt obnove i sanacije mauzoleja.