"
Park uspomena
Hreljanović
Obiteljska kamena grobnica valorizirane spomeničke vrijednosti s režimom zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Rude Matković.

Monumentalna grobnica sagrađena u svijetlom kamenu, većih dimenzija (dupli grob).

Vodoravna kamena površina obrubljena je raskošnom balustradom sa kvadratnim i okruglim stupovima, reljefom križeva, rozeta, cvjetnih motiva i vitičastim frizom. Vodoravni dio je naknadno uzdignut čiji donji dio slikovito naglašava križ. Okomita stela je masivna sa duplim stupovima, visokom bazom i arhitravom čije su bočne strane isklesano kao friz od isprepletenog pruča, a u središtu mu je reljef trnja u krugu.