"
Park uspomena
J. Frlan
Kapela spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor građevine: Rude Matković.

Kamena grobna kapela pravokutnog tlocrta sa ugaonim plitkim kontraforama i kapitelima s prikazom vječne vatre.

Na glavnom pročelju je pravokutni ulaz uokviren velikom trakom sa čvorovima i resama, s girlandom maslinove grane, mrtvačkom glavom i križem. Na bočnim pročeljima su neorenesansne bifore. Unutrašnjost je ukrašena natpisnom pločom nad kojom je reljef anđela i kamene vaze.